ברוכים הבאים לאתר http://wp-accessibility.org (להלן: "האתר") המנוהל על ידי מנשה שני ושלומי שושן (להלן: "מנהלי האתר"). האתר מציע שירותים להתאמת נגישות לאתרי אינטרנט "השירותים"). אנא קרא את תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות והצהרת הנגישות (להלן ייקראו יחד "תנאי השימוש") בקפידה טרם השימוש באתר זה.

 1. הסכמה ושינויים. השימוש ו/או הגלישה באתר זה ייחשב כהסכמתך לקבלת התנאים והמגבלות שנקבעו בתנאי השימוש הנ"ל בקשר לשימוש  באתר זה ו/או השירותים ו/או רכיב הנגישות (כהגדרתו להלן). תנאי השימוש הנ"ל חלים על כל שמשתמש ו/או גולש באתר. אם אתה לא מסכים לאמור בתנאי שימוש זה, אנא אל תגלוש או תשתמש באתר זה. אנו שומרים את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדית, לשנות תנאי שימוש זה, או כל חלק ממנו, מעת לעת. השימוש המתמשך שלך של אתר זה ו/או השירותים ו/או רכיב הנגישות לאחר פרסום של תנאי השימוש המעודכנים מהווה את הסכמתך לקבל את שינויים אלו.
 1. תיאור השירותים. מטרת השירותים היא לאפשר לך להירשם ולרכוש רישיון לשימוש ברכיב להתאמת נגישות שיוצרת סביבה מקוונת נוחה ונגישה לאתרי אינטרנט שונים (להלן: "רכיב נגישות"). על מנת להשתמש בשירותים ולרכוש רישיון לשימוש ברכיב הנגישות, עליך להירשם באתר וליצור חשבון להלן: "חשבון"). לאחר שיצרת חשבון ורכשת רישיון לשימוש בשירותים ורכיב הנגישות, באמצעות תשלום ל-PayPal, המערכת תציג לך קוד javascript שעליך להזין בקוד מקור של האתר שלך.  לאחר הזנת הקוד לאתר שלך, רכיב הנגישות יופיע באופן אוטומטי באתר שלך. רכיב הנגישות שפותח על ידי מנהלי האתר כולל שירותים, כגון, נווט במקלדת ועזרים חזותיים שכוללים, ניגוד צבעים גבוה וכלים לצפייה בשחור ולבן, כלים להגדלת פונטים וחסימת אורות מהבהבים. רכיב הנגישות גם מציע גישה לשירותי סריקה שפותח על ידי מנהלי האתר. עליך להזין את הקישור של כל דף וכך תקבל תוצאות איפה האתר אינו נגיש תוך הסבר כיצד להפוך אותו לנגיש. הסורק עומד בדרישות של WCAG 2.0 AA. מאפיינים חדשים כלשהם אשר יפותחו בעתיד על ידי מנהלי האתר יהיו כפופים לתנאי שימוש זה. שימוש בשירותים ו/או רכיב הנגישות, מחייב גישה לאינטרנט ותשלומים כלשהם בקשר לגישה לאינטרנט, כגון ספק שירותי אינטרנט, ישולמו על ידך בלבד.
 1. רישום. כל מי שמעוניין לרכוש את השירותים ו/או רכיב הנגישות, חייב למסור חשבון דוא"ל תקף ומידע נוסף. במהלך הליך הרישום, תיצור חשבון וסיסמה. סיסמה זה תאפשר לך, לגשת ולעבור על כל הפעולות תחת החשבון שלך. הנך מסכים לשמור מידע מהימן, מדויק ועדכני אשר נדרש במהלך הליך הרישום. במידה והנך מוסר מידע שאינו מהימן, מדויק ועדכני או יש עילה סבירה כי המידע אינו מהימן, מדויק ועדכני, מנהלי האתר רשאים להשהות או לבטל את שימושך בשירותים ו/א ברכיב הנגישות, או כל חלק ממנו.
 1. רישום של חשבון מרובת משתמשים. במידה והנך מעוניין לפעול כמעין סוכן עבור הלקוחות הקיימים שלך, תהיה לך אפשרות לפתוח חשבון, בהתאם לאמור בתנאי שימוש זה, ובלבד שתרכז מינימום של לפחות 5 אתרים שונים עבורם. לאחר השלמת תהליך הרישום והעברת כספים לפי 39 ₪ לחודש לכל אתר למשך 12 חודשים, יישלח אליך חשבונית לתשלום והחשבון שלך יהיה פעיל.  לא למותר לציין כי הסכום הנקוב בסעיף זה הינו עבור סוכנים עם לפחות 5 אתרים, אחרת תשלומים עבור השירותים יהיה לפי הסכום הנקוב בסעיף 9 להלן.
 1. תקופת ניסיון. לאחר ביצוע רישום חשבון תינתן אפשרות להוסיף אתרים ללא הגבלה לקבלת קוד להטמעה לתקופה של 14 יום בלבד. יובהר כי תקופת הניסיון הינה לתקופה של 14 יום מיום פתיחת החשבון ולא מיום הוספת האתר לשירות.
 1. תקופת ההסכם וביטולו. החשבון יהיה בתוקף לאחר השלמת הזמנת השירותים ויישאר בתוקף לתקופה של שנים עשר (12) חודשים (להלן: "תקופת הרישיון"). הנך רשאי לבטל את השימוש בשירותים, ו/או ברכיב הנגישות, תוך 14 יום לאחר שרכשת את השירותים, והשימוש ברכיב הנגישות יתבטל מידית. ככל שתתקרב סיומו של תקופת הרישיון, תקבל הודעה אודות חידוש השירותים לתקופה נוספת של שנים עשר (12) חודשים. במידה ואתה לא מעוניין לחדש את השירותים, השימוש בשירותים יתבטל ולא יהיה לך גישה לשירותים ו/או לרכיב הנגישות. ייתכן כי המידע והתוכן באתר שלך יימחקו. במידה ותפר תנאי כלשהו מתנאי שימוש זה או במידה של אי תשלום של מי מהתשלומים המגיעים ל מנהלי האתר, השימוש בשירותים ו/או ברכיב הנגישות יתבטלו, במלואם או בחלקם. שימוש בלתי מורשה של השירותים ו/או רכיב הנגישות אסורים לחלוטין ומנהלי האתר יהיו רשאים להפסיק את השימוש של השירותים ו/או רכיב הנגישות  על ידך לאלתר. שימוש בלתי מורשה של השירותים על ידך פוטר את מנהלי האתר מאחריות כלשהי.
 1. הגבלות. הנך רשאי לגשת ולהשתמש בשירותים ו/או ברכיב הנגישות, ובלבד שהנך מקיים הוראות תנאי שימוש זה וכל דין שחל ו/או אשר יחול. אינך זכאי ולא תאפשר לצד ג' כלשהו: (א) להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשנות, לפרק, לבצע הפרדה חוזרת, לבצע הנדסה חוזרת או ליצור יצירות נגזרות או התאמות של השירותים ו/או רכיב הנגישות, או כל חלק ממנו, ללא אישור בכתב ומראש  ממנהלי האתר ; (ב) לשבש את השרתים או הרשתות המחוברים לאתר; (ג) להשתמש או להשיק מערכת אוטומטית כלשהי (לרבות, אך ללא הגבלה, "robots" ו-"spiders") לגשת לאתר; (ד) לעקוף, לנטרל או לשבש בכל צורה אחרת עם מאפיינים הקשורים לאבטחה לאתר זה, השירותים ו/ או המאפיינים שמונעים או שמגבילים את השימוש או את ההעתקה של תוכן כלשהו או שאוכפים את הגבלות השימוש של אתר זה; ו/או (ה) לעשות שימוש באתר ו/או השירותים ו/או ברכיב הנגישות בצורה כלשהי אשר אינו נקבע מפורשות בתנאי שימוש זה. מנהלי האתר שומרים את כל הזכויות אשר לא הוענקו במפורש בקשר לאתר והשירותים.
 1. אחריות המשתמש. אתה אחראי לשמור על האבטחה של החשבון שלך, האתר שלך וכל הפעילויות הנעשות תחת החשבון השלך. אתה מתחייב לשמור את פרטי המשתמש והסיסמה שלך  ולא תמסור אותם לצד ג'. אתה מסכים כי תודיע לנו בכתב ובאופן מידי בגין כל שימוש בלתי מורשה בקשר לחשבון שלך או לגבי כל פריצת אבטחה. אתה מאשר ומסכים כי מנהלי האתר לא יהיו אחראים, בשום פנים ואופן, בדרך כלשהי, בגין כל אובדן ו/או נזק שייגרם לך כתוצאה מהפרת ההתחייבויות שנקבעו בסעיף זה, לרבות כל פעולה או מחדל על ידך או כל צד ג' בקשר לחשבון שלך, האתר שלך וכל הפעילויות הנעשות תחת חשבון זה.
 1. תשלומים. אתה מסכים לשלם את כל התשלומים הנדרשים בקשר לשימוש בשירותים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המחירון שלנו בכל עת. כל התשלומים אינם כוללים מס, היטלים או אגרות שיוטלו על ידי רשויות המס הרלוונטיות וכי הנך מסכים שאתה אחראי עבור התשלומים הנ"ל לרשויות מס הרלוונטיות בגין השימוש של השירותים, ככל שיחולו. למרות האמור לעיל, המחיר של רכישת השירותים ו/או רכיב הנגישות כוללים מע"מ כחוק. למרות האמור לעיל, במידה והנך פותח חשבון, המחיר בגין השירותים יהיה 40 ₪ בחודש עבור כל אתר.
 1. זכויות קניין הרוחני. מנהלי האתר הינה הבעלים או בעלי הרישיון של כל התכנים באתר זה, לרבות אך לא מוגבל לטקסט, מסמכים, תיאורים, מוצרים, תוכנה, גרפיקה, איורים, קולות, וידאו, מאפיינים אינטראקטיביים, שירותים, סימני מסחר, סימני שירות וסמל מסחרי הכלולים באתר (להלן: "הסימנים"). התכנים באתר זה ניתנים בזאת כפי שהם ("as is") לצורכי מידע ושימוש אישי בלבד ואין לעשות בהם שימוש אחר, לרבות להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, למכור, להעניק רישיון, להפריד, או לנצל בכל דרך אחרת למטרות כלשהן, ללא ההסכמה המפורשת של מנהלי האתר בכתב ומראש. במידה ותוריד "קבצים" או תדפיס עותק של התכנים לצורכי שימוש אישי, אתה מתחייב לשמור כל הודעות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות.. אין באמור בסעיף זה לגרוע מזכויותיה של מנהלי האתר או ההוראות של כל דין.
 1. גילוי. אנו שומרים את הזכות לגשת, לקרוא, לשמור ולגלות כל מידע שאנו סוברים שנדרש בצורה סבירה על מנת: (א) לקיים כל דין, תקנה, הליך שיפוטי, הזמנה לדין או דרישה ממשלתית; (ב) לאכוף את תנאי השימוש הללו, לרבות בירור של כל הפרה פוטנציאלית של תנאי שימוש הנ"ל; (ג) להבחין, למנוע או להתמודד עם הונאות, אבטחה או עניינים טכניים; (ד)להגיב לתמיכה למשתמש ו/או בקשות; (ה) לשמור על הזכויות, רכוש וביטחון של מנהלי האתר, המשתמשים שלנו והציבור.
 1. תוכנת צד שלישי. במידה ותחליט להוריד "קבצים" או לגשת לתוכנה או לתכנים של צד ג', ראשית אתה חייב להסכים לתנאים של התוכנה או התכנים של צד ג' הנ"ל. אל תוריד את קבצי התוכנה או את התכנים במידה ואינך מסכים לתנאי שימוש של צד ג' הנ"ל. שימוש של התוכנה או התכנים של צד ג' הנרכשים באמצעות השירותים ו/או רכיב הנגישות אינו מעניק לך כל זכות בעלות או אחרת לתוכנה או תכנים של צד ג', למעט האמור בתנאי השימוש או בתנאי רישיון של אותו צד ג'.
 1. קישורים. ייתכן כי אתר זה מכיל קישורים לאתרי צד ג' שונים שלא בבעלותם או בשליטתם של מנהלי האתר. אין לנו כל קשר ושליטה ואנו לא מקבלים אחריות כלשהי עבור התכנים, מדיניות פרטיות או מנהגים של אתרי צד ג' הנ"ל. הנך מתיר בזאת במפורש את מנהלי האתר מאחריות כלשהי הנובעת מהשימוש של אתר צד ג' כלשהו על ידך, לרבות הטובין והשירותים המוצעים שם.
 1. מדיניות פרטיות. אנו מחויבים לשמירת הפרטיות שלכם בסביבה מקוונת ומכירים בצורך שלך להגנה וניהול מתאימים של פרטים אישיים מזהים (כהגדרתו להלן) שאתם מוסרים לנו. "פרטים אישיים מזהים" משמעו כל מידע הניתן לשימוש, לבד או בצירוף עם מידע אחר,  המזהים אדם באופן אישי, לרבות אך לא מוגבל לשם, כתובת דוא"ל וכל מידע אחר לצורכי יצירת קשר. כרגע, אנו לא מחייבים אותך למסור לנו פרטים אישיים מזהים על מנת שתוכל לגשת למידע כללי שזמין באתר. יחד עם זאת, במידה ותבחר להירשם לשירותיה של מנהלי האתר או כי תיצור קשר עם PLUGIN, תהיה חייב למסור לנו פרטים אישיים מזהים,  כגון שמך וכתובת הדוא"ל שלך.
 1. אחריות. השימוש בשירותים ו/או ברכיב הנגישות ניתן על בסיס של כפי שהוא ("as is") וככל שזה יהיה זמין ("as available") וללא אחריות מפורשת או משתמעת. מנהלי האתר דוחים בזאת כל אחריות, בין אם מפורשת או בין אם משתמעת, לרבות אך לא מוגבל לאחריות משתמעת של סחירות, בעלות, התאמה למטרה מסוימת, איסוף ושמירת מידע ונותנים באתר שלך, לרבות במאגרי מידע שונים על ידך, וכיו"ב. מנהלי האתר אינם מתחייבים כי השירותים יהיו ללא הפסקות, ללא שגיאות או כי תקלות תתוקנה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שימוש בשירותים ו/או רכיב הנגישות באחריותך בלבד ומנהלי האתר אינם אחראים בתקולות כלשהן העלולות להיווצר משימוש פסול של השירותים ו/או רכיב הנגישות על ידך.
 1. הגבלת אחריות. לפי המידה המקסימאלית המותרת על פי כל דין, לא יהיו מנהלי האתר אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, לדוגמא, מיוחד, תוצאתי או נזקים משניים מכל מין וסוג הנובעים מהשימוש או חוסר יכולת להשתמש בשירותים ו/או רכיב הניגשות על ידך, גם אם מנהלי האתר קיבלו ייעוץ בקשר לאפשרות של הנזקים הנ"ל. למרות האמור לעיל, האחריות המצרפית של מנהלי האתר בקשר לנזקים שייגרמו כתוצאה משימוש בשירותים ו/או ברכיב הנגישות לא תעלה על סך התשלומים, ככל שיהיו, אשר תשלם בגין שימוש בשירותים ו/או ברכיב הנגישות במהלך ששה (6) החודשים טרם הגשת תביעתך.
 1. שיפוי. הנך מתחייב להגן ולשפות את מנהלי האתר, שותפיה, נציגיה, יועציה ועובדיה בגין טענות צד ג', נזקים, אחריות, עלויות והוצאות (לרבות שכ"ט עו"ד) שנובעים מ: (א) השימוש שלך בשירותים ו/או רכיב הנגישות; ו/או (ב) הפרה של תנאי שימוש אלו.
 1. כוח עליון. מנהלי האתר לא יהיו אחראים לעיכוב או כשל באתר זה ו/או בשירותים ו/או ברכיב הנגישות ו/או במידע כלשהו שמופיע באתר זה (כמו גם באתר שלך), באופן ישיר או עקיף, בעקבות, הנובע, המתייחס או הקשור לאירועים שהם מעבר לשליטה סבירה של מנהלי האתר, לרבות אך לא מוגבל, לתקלות באינטרנט, כשלי ציוד, הפסקות חשמל, שביתות, סכסוכי עבודה, מהומות, התקוממויות, הפרעות הציבור, חוסר בציוד עבודה, שריפות, שיטפונות, רעידות אדמה, התפרצויות, מעשי שמיים, מלחמה, טרוריזם, פעילות הממשלה, צווי בית משפט, רשויות או בתי דין או אי ביצוע/ הפרה של צדדים שלישיים. הוראות סעיף זה הן בנוסף ואין באמור להגביל או לשנות את סעיף הגבלת האחריות לעיל.
 1. המחאה. לא ניתן להעביר או להמחות את תנאי שימוש אלו וכל הזכויות המוענקות לפיו אך מותר למנהלי האתר  לעשות המחאה ללא הגבלה.
 2.  נגישות – איננו מתחייבים שבהטמעת הרכיב האתר יהיה נגיש, על מנת שהאתר יהיה נגיש יש לעבוד לפי הנחיות ההנגשה המופיעות במדריך הנגשת אתר wordpress שבאתר שלנו ובנוסף לבצע סקירת נגישות ע"י סוקר או להיעזר בנו.
 3. שונות. מנהלי האתר שומרים את הזכות להפסיק או לשנות כל היבט של תנאי שימוש זה בכל עת. תנאי שימוש אלו והקשר בינך ומנהלי האתר יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב – יפו. תנאי שימוש אלו, מדיניות הפרטות והצהרת הנגישות, יחד עם כל הודעה משפטית שתתפרסמנה באתר על ידי מנהלי האתר בקשר לאתר ו/או השירותים ו/או רכיב הנגישות מהווים את מלוא ההסכם בינינו בקשר לאתר ו/או לשירותים ו/או לרכיב הנגישות. במידה ותהיינה סתירה בין הוראות תנאי שימוש אלו והוראות של כתבי עת או חומר שיווקי, וכיו"ב, הוראות תנאי שימוש אלו תגברנה אלא אם כן נאמר במפורש אחרת. במידה ובית משפט מוסמך יכריע כי הוראה כלשהי אינה תקפה או בלתי אכיפה, אזי ההוראה חסרת התוקף או הבלתי האכיפה לא תשפיע על יתר הוראות של תנאי שימוש אלו, אשר יישארו בתוקף. ויתור על הוראה כלשהי בתנאי שימוש זה לא יהווה ויתור מתמשך של אותו הוראה וכי חוסר אכיפה של זכות או הוראה כלשהי על ידי צד אחד לא יהווה ויתור של זכות או הוראה הנ"ל. האמור בתנאי שימוש אלו מתייחס לשני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
 4. הנ"ל מותנה בשימוש סביר ולא כולל תמיכה בתעבורת מידע חריגה