חוק שוויון זכויות ותקנות הנגישות

לאנשים עם מוגבלות זכות להשתתפות מלאה ושוויונית בכל תחומי החיים. חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנות הנגישות נועדו להבטיח, שיוכלו לממש זכות זו.

תקנות הנגישות לשירות עוסקות בהסרת חסמים כדי שאנשים עם מוגבלות יוכלו לקבל שירות באותה רמת נוחות ואיכות, כפי שמקבל כלל הציבור, ויוכלו לנהל חיים עצמאיים ומלאים ובלי תלות בזולת.

רמת נגישות נדרשת

תקנות השירות קובעות כי רמת ביצוע ההתאמות נקבעת בהתאם למהות הגוף המפעיל את האתר.

שירות אינטרנט המסופק ע"י רשות ציבורית או בעבורה – ההתאמות יבוצעו ברמה AA לפחות.

שירות אינטרנט המסופק ע"י מי שאינו רשות ציבורית – ההתאמות יבוצעו ברמה AA, אלא אם קיבל בעל השירות פטור בשל נטל כבד מדי (סעיף 19יב לחוק).

נגישות באינטרנט

אתר נגיש לפי תקנות הנגישות לשירות הוא אתר שבו בוצעו התאמות לפי תקן ישראלי 5568.
התקן הישראלי הינו אימוץ של הנחיות בינלאומיות – הנחיות נגישות לתכני אינטרנט Web Content Accessibility Guidelines של ארגון ה W3C הבינלאומי.

התאמות הנגישות מאפשרות לאנשים עם מוגבלויות שונות כגון עיוורים ומוגבלי ראיה, אנשים המתקשים להפעיל את ידיהם, אנשים עם מוגבלויות קוגניטיביות, אנשים עם מוגבלות שמיעה ומוגבלויות אחרות לעשות שימוש אפקטיבי בשירותים ובמידע המוצעים באתר.

לוח זמנים נדרש

מועדי ביצוע התאמות נגישות לאתרי אינטרנט לפי תקנה 35 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג – 2013.

אתר קיים יש להנגיש תוך 36 חודשים מכניסת התקנות לתוקף, קרי עד 10.16.

תוספות ושינויים באתר קיים, שהוספו עד 24 חודשים מתחילת התקנות – עד 36 חודשים מכניסת התקנות לתוקף.

שירות אינטרנט חדש, שהועלה לאוויר תוך 24 חודשים מתחילת התקנות – עד 36 חודשים מכניסת התקנות לתוקף.

שירות או אתר חדש שהועלו החל מ- 24 חודשים מתחילת התקנות יהיו נגישים מיידית.

* לעניין שירות חדש: אתר המוסיף יישום חדש, עמוד חדש או אתר מחודש. בכל מקרה יכול להנגיש עד 36 חודשים כאמור, אלא אם מדובר בשירות חדש שנוסף ו/או נעשה החל מ – 24 חודשים מכניסת התקנות לתוקף כי אז יש להנגישו מיידית.

מקורות המידע

כל המידע הנ"ל לקוח מפרסומים של גורמים בעלי סמכות כמפורט:

נגישות באינטרנט – משרד המשפטים
נגישות באינטרנט – איגוד האינטרנט הישראלי